home  8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 74/A  phone +36/93-313-010  email kollegium[@]cserhati[.]hu

Nagy Kálmán

Kollégiumi foglalkozások leírása

Az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet

a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról jogszabály alapján

Bevezető

A kollégiumi foglalkozások megtartását jogszabályok írják elő. Szervezési elvként tudni kell, hogy minden kollégiumban hetente összesen csoportszám x 24 foglalkozási órát kell megszervezni. (Egy 100 fős kollégiumban 100/25 x 24 = 96 óra/hét). Ebbe az időkeretbe az Alapprogram által szabályozott foglalkozásfajták illeszthetők (lásd az alábbiakban kifejtve). Egy kollégiumnak nem előírt, hogy minden, az alábbiakban részletezett foglalkozásfajtát megszervezzen, de törekedni kell arra, hogy a tanári kompetenciák kihasználásával a tanulói szükségletek kielégítésre kerüljenek. A foglalkozások szervezésének áltlános elveit, céljait, tartalmát, időkereteit, módszertanát, eszközrendszerét a kollégium pedagógiai programja kell, hogy tartalmazza. Azt is szabályozni kell, hogy a tanulók ezeken a foglalkozásokon milyen elvek és gyakorlat szerint vesznek részt. Számukra az alapprogram 15 óra elfoglaltságot ír elő, melyeket ezeken a foglalkozásokon realizálnak. (A tanulók az Alapprogram és a Házirend szabályai alapján bizonyos foglalkozásokról felmenthetők.)

A foglalkozások mindegyike éves szinten az intézményi munkatervben tervezendő, legalacsonyabb tervezési szinten is előre rögzítni kell a foglalkozás megnevezését, helyét, idejét, rendszerességét, szervezeti kereteit, a foglalkozás megtartásáért felelős pedagógus személyét.

A foglalkozások elosztását, pedagógusra történő kiosztását a kollégiumi éves foglalkozás-felosztási tervnek kell tartalmaznia.

A pedagógusnak évente saját tervezési szintjén rögzítenie kell az adott foglalkozás - meghatározott csoportra értelmezhető - célját, az alkalmazott módszereket, a használt eszközöket. Témájában tervezhető foglalkozások esetén magasabb (részletesebb, konkrétabb) tervezési szint várható el, itt tervezésre kerül a teljes foglalkozási stratégia – elvek, célok, részcélok, tematikus terv, időterv, módszerek, eszközök, cselekvések…

Felkészítő foglalkozások a kollégiumban

(Tanulástsegítő foglalkozások)

1. Iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás

Felkészítő foglalkozás, melynek célja, hogy a kollégista iskolai tanulmányi munkáit segítse. Megszervezhető egyéni és csoportos szervezeti keretekben és alapvetően két módszertani megoldással működtethető.

Egyik lehetséges változata a kollégiumok tradicionális „szilenciumi” foglalkozása, melynek lényege, hogy a pedagógus meghatározott időkeretekben a tanulókat csoportosan (maximum 26 fő) egyéni tanulásra szervezi. Ezen a foglalkozáson a pedagógus elsődleges feladata a tanulók jelenlétének biztosítása, a tanuló egyéni tanulásához szükséges feltételek biztosítása, illetve elvárása – taneszközökről a tanuló gondoskodik, motiváltságát a pedagógus igyekszik biztosítani. Gondoskodik a pedagógus arról, hogy a tanuláshoz alkalmas, rendezett, nyugodt, zavarmentes környezet legyen. Folyamatosan elvárja, hogy a tanuló kizárólag a tanulással foglalkozzon. Amennyiben a tanuló segítséget kér a munkájához, a pedagógus – felkészültségének függvényében – segítséget nyújt.

Másik változata: a pedagógus konkrét, személyre szabott általános tanulási segítséget nyújt. Jellemzően egy tanulóval foglalkozik, akinek tanulási nehézségei vannak, illetve alulmotiváltsága miatt nem képes az önálló egyéni tanulásra. Általános pedagógiai eszközökkel támogatja a tanár a tanuló felkészülését. Együttműködik a felkészülésben, ellenőrzi, segíti a tanulás folyamatát. Ehhez megfelelő módszereket, eszközöket használ. Nem feltétlenül szaktárgyi segítségről, hanem általános tanulást segítő pedagógus jelenlétről szól a foglalkozás.

A foglalkozások nem feltétlenül tervezett tematika mentén zajlanak, éves tervezésekor elegendő a célok, szervezeti formák, módszerek, eszközök rögzítése.

2. Differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás

Felkészítő foglalkozás, melynek célja a tanulók differenciált fejlesztése. A foglalkozások megszervezésének előfeltétele, hogy információnk legyen a tanuló szükségleteiről. Ehhez vagy az iskola ad használható információkat, vagy megfelelő diagnosztikus eljárásokkal felmérjük, kinél milyen kompetenciaterületen mutatkozik a fejlesztés szükségessége, illetve vizsgáljuk, hogy speciális képességek, készségek fejlesztésére mely tanulóknak van affinitása. Ez lehet hiányosságok pótlása, de lehet kiemelkedő képességek további fejlesztése is. A fejlesztési terület lehet tantárgyhoz kapcsolt, de lehet ettől független is. Megszervezhető egyéni és kiscsoportos szervezeti keretekben.

A foglalkozások tematika mentén zajlanak éves tervezésük szükséges.

3. Felzárkóztató, hátránykompenzáló foglalkozás

Felkészítő foglalkozás, melynek célja a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása. A foglalkozások megszervezésének előfeltétele, hogy információnk legyen a tanuló szükségleteiről. Ehhez jellemzően az iskolai értékelés ad megfelelő információkat, illetve olyan esemény történik a tanulóval, mely hosszabb ideig nehezíti tanulmányi munkáinak végzését, iskolába járást (baleset, betegség). Különösen fontos a középiskolát éppen kezdő diákok mielőbbi, mérésen alapuló felzárkóztatása, az új követelményeknek való megfelelés segítése! Lehetséges egyedi, eseti szervezésű is, azaz a pedagógus adott időben rendelkezésre áll és a hozzá irányított, vagy őt felkereső tanulóknak konkrét szaktárgyi segítséget nyújt. Megszervezhető egyéni és csoportos szervezeti keretekben. A foglalkozások a szükségletek tartóssága alapján szerveződnek. Amennyiben a felzárkóztatás rövid távú, a tanulók aktuális szükségletére ad választ, akkor éves tervezésekor elegendő az általános célok, tartalmi irányok (tantárgy, tantárgycsoport) megjelölése, jellemzően használt szervezeti formák, módszerek, eszközök rögzítése.

A foglalkozások nem feltétlenül tervezett tematika mentén zajlanak, éves tervezésekor elegendő a célok, szervezeti formák, módszerek, eszközök rögzítése.

4. Pályaválasztást segítő foglalkozás

Felkészítő foglalkozás, melynek célja, hogy bármely tantárgyi, vagy tantárgyon kívüli, a pályaválasztást, az egyéni életvitelt, a felnőtt szerepek megfelelő elsajátítását elősegítő ismeretek bővítését biztosítsa. Csoportos, illetve kiscsoportos keretekben szervezhető szakköri, diákköri formában is.

A foglalkozások tematika mentén zajlanak éves tervezésük szükséges.

5. Tematikus csoportfoglalkozás

Felkészítő foglalkozás, melynek célja a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja által meghatározott keretprogramterv adaptálásával történő fejlesztés, ismeretbővítés, tudásátadás. Évfolyami bontásban foglalkozási csoportok számára heti rendszerességgel szerveződik.

A foglalkozások tematika mentén zajlanak éves tervezésük szükséges.

Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások a kollégiumban

6. Csoportvezetői foglalkozás

Fejlesztő foglalkozás, melynek célja a kollégiumi csoport (közösség) operatív fejlesztése. Heti rendszerességgel szerveződik az adott kollégiumi csoport részére. Tartalmát a csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, aktuális problémák megbeszélése, értékelése határozza meg. Ezen szervezeti keretbe integrálható a tematikus foglalkozássorozat is.

A foglalkozások tematika mentén zajlanak éves tervezésük szükséges.

 7. A kollégiumi közösségekszervezésével összefüggő foglalkozás

Fejlesztő foglalkozás, melynek célja valamely kollégiumi közösség operatív fejlesztése. Jelentheti diákönkormányzat támogatását, sport, kulturális, vagy egyéb célú közösségek, diákfórumok munkájának szervezését, pedagógiai támogatását.

A foglalkozások nem feltétlenül tervezett tematika mentén zajlanak, éves tervezésekor elegendő a célok, szervezeti formák, módszerek, eszközök rögzítése.

8. Egyéni törődést biztosító foglalkozás

A foglalkozásokon a diákok feltárhatják egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére. A kapcsolatfelvételt diák is kezdeményezheti, de a csoportban mindig van olyan tanuló, akit a pedagógus megszólít és együtt gondolják végig a tanulóhoz köthető megoldandó problémákat. Ezek lehetnek lelki gondok, de lehetnek egészen hétköznapi, a kollégium által elvárt szabályok be nem tartásából adódó esetkezelések (tanuló lakókörnyezetének közös rendbetétele, kollégiumi napirend és az egyén napirendjének összeillesztése, szobatársak közötti konfliktusok kezelése…stb).

A foglalkozások nem feltétlenül tervezett tematika mentén zajlanak, éves tervezésekor elegendő a célok, szervezeti formák, módszerek, eszközök rögzítése.

Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások a kollégiumban

 9. Szabadidős foglalkozások

Állandó, vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára szervezett

- irodalmi, képzőművészeti, zenei, tánc, vizuális képességeket fejlesztő művészeti,

- természettudományos, műszaki, vállalkozói, gazdasági ismereteket bővítő szakmai,

- egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú,

- a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének fejlesztését célzó,

- a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó,

szakkörök, szakmai, művészeti foglalkozások, kollégiumi sportkörök, rendezvények, versenyek, vetélkedők. Csoportos szervezeti formában működtethetők. Megszervezhető heti rendszerességgel, illetve alkalomszerűen (pl. kollégiumi hagyományápolás keretében éves eseményhez, programhoz rendelten.)

A tanév elején ezekből a foglalkozásokból is választhatnak a diákok a számukra kötelező heti 1 órában.

A foglalkozások jellemzően tematika mentén zajlanak, ebben az esetben tervezésük szükséges. Ha a foglalkozás inkább egy lehetőség megszervezése (pl. ping-pongozás) és a pedagógiai szervezés, felügyelet biztosítása társul mellé, akkor a tervezés leegyszerűsödik. (Célja, szervezeti formája, feladatrendszere, időkerete, módszertana, eszközigénye van, tartalmi bontás nincs.)

Kollégiumi események

Programhétvége - AJKP előkészítő

Programhétvége - AJKP előkészítő

Események 2020. február 24.
2020.01.31-én, pénteken kezdődött a bent maradós hétvégénk. Mindenki nagy izgalommal és boldogsággal várta, hogy milyen lesz a legelső. Délután 16:00-ra mindenkinek be kellett érnie a kollégiumba es hála Istennek mindenki be is ért, így nem kellett senkire várnunk. Hamarosan elindultunk a városi könyvtárba, ahol kedvesen fogadtak minket és megmutatták, hogy…
Bővebben
Sítábor

Sítábor

2020. február 11.
2020. január 19-24 2020.01.19-én reggel 9 óra után indultunk a nagykanizsai Zsigmondy Vilmos Iskola elől. 7 óra utazás után megérkeztünk az olaszországi piancavallo sí központba, mely 1245-1865m magasan fekszik.. Birtokba…
Magyar Kultúra Napja

Magyar Kultúra Napja

2020. január 28.
2020. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a Rákóczi-emlékév zárásaként történelmi vetélkedőre került sor kollégiumunkban. A csoportok által delegált 3 fős csapatok változatos feladatok megoldásával bizonyíthatták jártasságukat a Rákóczi-szabadságharc témakörében.…
„Elhurcolt Életek” vándorkiállítás

„Elhurcolt Életek” vándorkiállítás

2020. január 15.
Vándortárlat fókuszában a vidéki zsidóság 1944-es tömeges deportálása áll. Kiállítás témája magába foglalja a magyarországi holokauszt eseményeit, valamint ezek közvetlen és közvetett előzményeit is. Az egyes paneleken a történelmi narratíva…

Kollégiumi rend

Ébresztő: 06:30
Távozás: 07:45

Tanóra:
1.) 16:00-16:45
2.) 16:55-17:40
3.) 17:50-18:30

Vacsora: 18:30-19:00

Takarodóra felkészülés: 21:00
Takarodó, kapuzárás: 21:30

Információk

A kerékpárkölcsönzés rendje

  Kikölcsönzés ideje:
  tanár úrral való egyeztetés szerint

Kerékpárkölcsönzés

A kölcsönzést
Erhetics Endre
tanár úrnál kell intézni!