home  8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 74/A  phone +36/93-313-010  email kollegium[@]cserhati[.]hu

Tisztelt Szülő! Kedves Leendő Kollégista Diák!

Szeretettel köszöntöm mindazon diákokat és annak gondviselőjét, akik a 2017/2018. tanévre intézményünk kollégiumába kérték felvételüket, illetve azokat is, akik szeretnének beiratkozni intézményünkbe. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, melyet minden tanulónak, akik tagja kíván lenni kollégiumunknak, kérnie kell!

A kollégiumi felvételhez az alábbi dokumentumok kitöltése, valamint azok egyidejű benyújtása szükséges, melyek megtalálhatóak az intézmény honlapján http//kollegium.cserhati.hu címen a kollégiumi felvétel tudnivalók menüpontban, de személyesen a kollégiumban is van rá lehetőség kitölteni azokat:
Kollégiumi Felvételi Kérelem + Nyilatkozat és Egészségügyi lap 

A fenti dokumentumokat személyesen, postai úton, vagy e-mailben is legkésőbb a kollégiumi beköltözés napjáig - 2017. augusztus 31. (csütörtök) 14 óra - kell benyújtani intézményünkhöz az alábbi címre:
NSZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma
8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 74/a
A borítékra kérem írják rá, hogy „kollégiumi felvételi jelentkezés”!

A sikeres felvételi kérelem esetén, a tanuló kollégiumi jogviszonya 2017. szeptember 1-jével jön létre, és a 2017/2018. tanév utolsó tanítási napjáig 2018. augusztus 31-ig tart. 

Egyéb tudnivalók: 

 1. A kollégiumi elhelyezés egy tanévre szól, a kollégiumi tagságot tanévenként meg kell újítani!! A kollégiumi felvételről az igazgató dönt! 

 2. A kollégium belső életét döntő mértékben az intézmény házi- és napirendje szabályozza. Ennek pontos betartása minden kollégista számára kötelező. Az előírások, szabályok tudatos megsértése vagy semmibe vétele fegyelmi vétségnek minősül! Házirendünk részletesen taglalja a legsúlyosabbnak minősített vétségeket, pl. mások holmijának eltulajdonítása, dohányzás, italozás, bármilyen kábítószer birtoklása, tűzveszélyes eszközök használata. Ugyanakkor tiltott bármilyen agresszív cselekedetet kiváltó szúró-vágó eszköz behozatala, engedéllyel nem rendelkező elektromos eszközök használata, egymás testi épségének megsértése, indokolatlan késések, ill. engedély nélküli távozások, ill. kimaradások, szándékos rongálás, stb. A szándékos vagy gondatlanságból elkövetett rongálásokról levélben értesítjük a szülőt.

 3. Kollégistáink lakókörnyezetüket önkiszolgáló rendszerben tartják tisztán előírások alapján és külön beosztás szerint a közös helyiségek rendben tartása is a tanulók feladata.

 4. A lakószobák otthonos, ízléses, esztétikus képének kialakítása a szobaközösség feladata a csoportvezető tanár közreműködésével és irányításával történik. Nem járulunk hozzá az ízléstelen, giccses „díszítéshez”, matricák, - egyéb reklámplakátok, pop-sztárok képeinek falra, bútorokra való ragasztásához. 

 5. Kérjük a Kedves Szülőt a tanulók hétvégi távozásával kapcsolatos iránymutatásokat tartsa be, melyek közül a legfontosabbak: 

  • Bármilyen rendkívüli esemény kapcsán (baleset, betegség, stb.) amely a tanuló engedélyezett időpontig való megérkezését akadályozza, elvárjuk a kollégium azonnali értesítését!

  • Amennyiben a tanuló a szülő előzetes beleegyezésével a hétvégén (péntektől vasárnapig) a kollégiumban kíván maradni, ehhez a szülő előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Kérjük, mellőzzék az utolsó pillanatban (pl. csütörtök este) küldött értesítést. A hétvégén benntartózkodó tanuló étkezéséről a szülőnek kell gondoskodni.

  • A tanuló rokonokhoz, ismerősökhöz való eltávozáshoz a szülő írásbeli hozzájárulása szükséges.

6. A kollégisták tanulmányi tevékenységének nyomon követése a csoportvezető tanár feladata (napi ellenőrzés, szilenciumi rend, korrepetálás, stb.). Minden tanuló köteles az iskolában szerzett jegyeit illetően tájékoztatást adni a csoportvezető tanára részére.

7. A kollégiumi étkezési díjat a gazdasági ügyintézőnél kell befizetni az előre meghatározott és kiírt napokon (általában minden hó elején 5.-ig). Sajnos az étkezési díjfizetés rendje az elmúlt tanévben is problémás volt néhány tanuló esetében. Többen csak késve, ill. többszöri felszólításra rendezték tartozásukat. A befizetési határidő ismételt megsértése, ill. elmulasztása a tanuló kollégiumi elhelyezését megkérdőjelezheti.

8. Minden tanuló köteles magánál tartani a TAJ kártyáját.

9. A tanuló felkészítése az új tanévre a Kedves Szülő feladata, gyermeke aktív közreműködésével. Ez egyrészt jelenti a kiküldött levelek, írások, stb. gondos együttes áttanulmányozását. Természetesen a felkészítés részét képezi az is, hogy a kollégista tanulót a kollégiumi önkiszolgáló tevékenységre „rá kell hangolni”: a kollégista alaposan és gyorsan takarítson, tudjon mosni, vasalni, mosogatni, ruhát hajtogatni, rendezett szekrényt, íróasztalt produkálni, egyszóval mindazokat a teendőket elvégezni, melyek az életben elengedhetetlenül fontossá válnak. Fontos, hogy a tanuló tudjon megfelelően bánni és gazdálkodni az otthonról kapott pénzzel. Ezért kérjük a Kedves Szülőt „gyakoroltassa” gyermekével a fenti feladatokat, a pontosság, az intelligens, kulturált viselkedés „számonkérése” mellett.
Reméljük, az egészséges életmód, a rendszeres testedzés, sport (úszás, futás, kerékpározás, kirándulás, stb.) szintén a nyári „elfoglaltság” részét képezte, melyből kimarad a dohányzás! Mindezek mellett a folyamatos „szellemi táplálék” elengedhetetlenül szükséges: igényes, értékes tartalmú könyvek olvasása adott esetekben múzeumok, tárlatok látogatása

A tanuló a kollégiumba költözéskor a következő felszerelést hozza magával:
az évszakoknak és szükségletnek megfelelő alsó- és felső ruházatot, hálóruhát,fürdőköpenyt vagy köntöst, papucsot, tréningruhát, torna- vagy sportcipőt, tisztálkodási eszközöket, mosószert, takarításhoz-mosogatáshoz dörzsi szivacsot, nedvszívó kendőt, egészségügyi papírt, papírszalvétát, uzsonnazacskót, ruhakefét, cipőápoló felszerelést, varróeszközt, élelmiszertárolásra alkalmas dobozt,(névvel ellátva) ill. mikrohullámú készülékbe helyezhető edényt, evőeszközt.

Kiemelten fontos dokumentumok:

 1. Születési anyakönyvi kivonat másolata, TAJ kártya, tanulói azonosító szám (OM azonosító), adószám, (NAV-nál kiváltható) személyi számot igazoló dokumentum, orvosi igazolás (háziorvostól: közösségben elhelyezhető-e a tanuló). Ezen igazolás legyen friss (augusztus hó közepe). Orvosi igazolás hiányában a tanuló nem foglalhatja el a kollégiumi férőhelyét!

 2. Sajátos nevelési igényű tanulók hozzák magukkal a Szakértői és rehabilitációs bizottság igazolását, amely a fogyatékosság kódszámát tartalmazza. Rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesülők, ill. 3 vagy több gyermeket nevelő szülő hozzák magukkal az erről szóló igazolást, ill. az általunk kiadott, kitöltött (mellékelt Nyilatkozatot) az étkezési térítési díj normatív kedvezményének megállapításához.

 3. Kérjük a szülőt, hogy a kitöltött mellékelt „Kollégiumi Egészségügyi Törzslapot” legkésőbb a beíratás alkalmával leadni szíveskedjen, hogy adott esetekben megfelelő módon segíthessünk!

 4. Beköltözéskor leadandó: Kollégiumi Egészségügyi Lap, Kollégiumi Felvételi Kérelem, Nyilatkozat.

  Együttműködését köszönjük!

  Nagykanizsa, 2017. június 12.

  Üdvözlettel: Nagy Gábor
  Kollégiumi mkv

A kollégiumi felvétel dokumentumai

Jelentkezési lap + nyilatkozat és egészségügyi lap

Étkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

Tisztelt Szülő!

Étkezési térítési díj elszámolásával és fizetésével kapcsolatban tájékoztatjuk az alábbiakról: Betegség vagy egyéb ok miatti hiányzásokat délelőtt 9 óráig szíveskedjenek jelezni! Minden esetben a bejelentést követő naptól tudjuk lemondani az étkezést. Előre jelzett hiányzást, (akár 1 napot is) le tudunk vonni a térítési díjból, amennyiben azt időben jelzik az alábbi telefonszámon: Kollégiumi titkárság: Tóth Szilvia 06 30 6944 791;   06 93 313 010

A térítési díjakat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NAGESZ) alábbi bankszámlájára szedjük: 14100000-23203449-03000008 Nagesz étkeztetési csoport

AJKP Előkészítő - 0. napi program

IMG 1032A Zsigmondyban Laukó Emőke Igazgató Asszony köszöntötte a gyerekeket és a szülőket. Ismertette a program iskolára vonatkozó részét, valamint a kollégiummal kapcsolatos információkat. Ezután együtt bejárták az iskolát, megismerték az osztályfőnöküket, Pergerné Rábaközi Szilviát akivel kötetlenül beszélgettek.

A programba 28 tanuló jelentkezett. 25-en pénteken délelőtt beiratkoztak – 14 lány és 11 fiú. Érdeklődve, izgatottan várták, hogy milyen programokkal készültünk számunkra. Már a Zsigmondyban a beiratkozás ideje alatt ismerkedtek egymással tanulók. Mindenki nyitott volt a társakkal való kapcsolat kialakítására.

A gyülekező után az iskolából lesétáltunk a kollégiumba. Nagy Gábor kollégiumvezető köszöntötte a tanulókat, néhány fontos információ ismertetése után a diákok elfoglalták a szobákat.

A Medgyasszay Étteremben fogyasztottuk el az ebédet, közben beszélgettünk, ismerkedtünk. A Halis István Könyvtárban tett látogatás remélhetőleg felkeltette a gyerekek érdeklődését a könyvek, az olvasás iránt. A városban tett séta céltudatos volt, hisz a tanulók egy része a központi autóbusz-állomásról utazik, haza. A meleg idő nem szegte kedvünket, de mielőtt visszaindultunk a kollégiumba, egy fagyizónál megálltunk, lehűtsük magunkat.

Az első formális beszélgetés keretében a tanulók bemutatkoztak, majd memóriajáték keretében rögzítettük a neveket.

17 órakor megérkezett Orsós Vendel „Kuszu” – a roma/cigány hagyományokról, zenéről, táncokról beszélgetett a gyerekekkel, majd gitározott, énekelt. Megpróbálkoztunk egy dal megtanulásával, de sajnos nem voltak ehhez elég bátrak a gyerekek.

Vacsoránkat a Robinson étteremben fogyasztottuk el.

Miután visszaértünk, szabadidős program következett, amit a gyerekek nagyon vártak – természetesen foci volt, akik nem vettek részt a játékban beszélgettek a lelátón.

Az esti napirend még nem ment gördülékenyen, meg kell szokni az időpontok és a szabályok betartását.

Reggel a vártnál korábban ébredtünk. A reggeli elfogyasztása után egy általános tesztet töltöttek ki a gyerekek, ami a korábbi tanulmányokkal, családdal és barátokkal kapcsolatos nyitott- kérdéseket tartalmazott.

A játékos akadályverseny nagyon vidámra sikerült. Versenyszámok: labdavezetés lábbal, tollasütőn teniszlabdát vinni, pókmászás labdával, páros feladat: talicskázás, labdát homlokhoz szorítva a bóját megkerülni, szívószálba a spagetti tésztát bedugni. Jókat nevettek magukon és egymáson is. A csapatösszetartás változó volt.

Újabb teszt következett, mely segítségével a tanulós személyes szokásait ismerhetjük meg.
A közösen elfogyasztott ebéd után a tanulók elindultak haza. De előtte még telefonszámot cseréltek, facebookon ismerősnek jelölték egymást.
A közösen eltöltött idő alatt a tanulók nyitottak voltak a programokra, a kapcsolatok kialakítására.

Így búcsúztunk egymástól, gyerekek és mi csoportvezetők: augusztus 31-én találkozunk.

Olasz Attila és Sánta Alíz 
csoportvezető

Zala megye tájain

image 5000A tanév utolsó hétvégéjén, szép nyári időben kellemes és tartalmas programhétvégét tölthettünk el Zala megye híres-neves tájain. Pénteken este megismerhettük a hétvége programját, Viki kiselőadást állított össze Keszthelyről, majd tanulás, vacsora, mosás és szabadidős foglalkozás következett.

Szombaton reggel busszal indultunk Keszthelyre. A város előtt néhány kilométerrel aztán fél órás kényszerpihenő következett, mivel a helyi triatlon verseny kerékpáros számát éppen azon az úton tartották, meg kellett várunk a hosszú mezőny áthaladását. Első állomásunk a Festetics-kastély volt. Itt Hargitai tanár úr felesége tartott számunkra szakszerű és érdekfeszítő tárlatvezetést. Megismerkedtünk a főúri életformával, a pompás tükörteremmel, a könyvtárral és a kápolnával. Ezt követően átsétáltunk a csodás parkban lévő egykori lovarda épületéből kialakított Kocsi Múzeumba, mely telis tele van sokféle hintóval, lovas szánnal, lószerszámmal. A belvárosban szabadidőt kapott a csoport, a Fő téren kedvünkre szurkolhattunk a triatlon futóinak is. A finom ebédet a kastély pincéjében költöttük el. Következő állomásunk a nemrég felújított egykori Amazon Szálloda volt, mely utazástörténeti kiállítást nyújt a látogatóknak, modern kivitelben sok-sok érdekességgel. Innen a Georgikon Majormúzeumhoz sétáltunk, amely azonban az előzetes megbeszélések ellenére zárva találtatott. Bánatunkat aztán fagyiba „fojtottuk”, a Kócsag utcában fantasztikus desszertet kaptunk, ajánljuk mindenkinek. Továbbsétáltunk a Balatonhoz, ahol nem sokkal korábban ért véget a verseny, óriási fieszta-hangulat uralkodott a parton. A szabadidőt mindenki kedvére kihasználta, sok-sok fotó készült. A vacsorát pizzával zártuk, majd visszautaztunk a kollégiumba.

Bővebben: Zala megye tájain

Kollégiumi rend

Ébresztő: 06:30
Távozás: 07:45

Tanóra:
1.) 16:00-16:45
2.) 16:55-17:40
3.) 17:50-18:30

Vacsora: 18:30-19:00

Takarodóra felkészülés: 21:00
Takarodó, kapuzárás: 21:30

Információk

A kerékpárkölcsönzés rendje

  Kikölcsönzés ideje:
  tanár úrral való egyeztetés szerint

Kerékpárkölcsönzés

A kölcsönzést
Erhetics Endre
tanár úrnál kell intézni!

Oldalainkat 1 vendég és 0 tag böngészi